Skiljeförfaranden

 • Översikt. Skiljedom är ett alternativ till rättstvist där en neutral person (skiljedomaren) prövar och avgör parternas tvist. Skiljeförfarandet syftar till att ge parterna ett rättvist beslut på ett sätt som är snabbare och mindre formellt än domstolsförfarandet. Följande procedurer (”skiljeförfaranden”) gäller för alla skiljeförfaranden som involverar dig och POF.

 • Tvistlösning före skiljedomstol. Vi på POF är alltid intresserade av att lösa tvister i godo och på ett effektivt sätt och kan eventuellt kan lösa ditt problem utan skiljeförfarande. Innan du påbörjar ett skiljeförfarande föreslår vi därför att du kontaktar oss för att framföra ditt klagomål. Du kan kontakta oss online eller på Match Legal, P.O. Box 25458, Dallas, TX 75225.

 • Administratör. Administratören för skiljeförfarandet är JAMS, en organisation som inte är anknuten till POF. JAMS underlättar skiljeförfarandet, men deltar inte i själva processen. Den skiljedomare som kommer att pröva och avgöra din tvist, väljs ut från JAMS förteckning av neutrala skiljedomare. För information om JAMS, besök dess hemsida, https://www.jamsadr.com/. Information om JAMS regler och avgifter för att lösa tvister finns på JAMS sida för förenklade regler och procedurer för skiljeförfarande https://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/.

 • Tillämpliga regler. Skiljeförfarandet regleras av JAMS förenklade regler och procedurer för skiljeförfarande (”JAMS regler”), modifierad av dessa skiljeförfaranden. Om det finns några motstridigheter mellan JAMS regler och dessa skiljeförfaranden, kommer skiljeförfarandena att gälla. Om skiljedomaren fastställer att en strikt tillämpning av skiljeförfarandena inte skulle leda till ett i grunden rättvist skiljeförfarande, kan skiljedomaren emellertid fatta alla nödvändiga beslut för att tillhandahålla ett i grunden rättvist skiljeförfarande som är förenligt med JAMS regler.

 • Påbörja ett skiljeförfarande. För att inleda ett skiljeförfarande gentemot POF måste du fylla i ett kort formulär, skicka in det till JAMS och skicka en kopia till POF på adressen Match Legal, PO Box 25458, Dallas, TX 75225. För att lära dig mer om att inleda ett skiljeförfarande och hitta ett formulär för att inleda en sådan process, besök JAMS webbplats och ladda ner formuläret som finns tillgängligt på: https://www.jamsadr.com/files/Uploads/Documents/JAMSArbitrationDemand.pdf. Du kan representera dig själv i skiljeförfarandet eller låta en advokat (eller någon annan representant) agera å dina vägnar. Efter mottagande av en begäran om skiljedom, kan POF göra gällande eventuella motkrav mot den klagande parten.

 • Översikt. Du ansvarar för att betala din del av avgifterna som anges i JAMS avgiftstabell för konsumenttvister. POF kommer att betala alla återstående avgifter. Om ditt anspråk gentemot POF understiger 1 000 USD och ditt klagomål bifalles, kommer vi att betala alla avgifter. Om du tror att du inte har råd med JAMS-avgiften kan du ansöka om en avgiftsbefrielse till JAMS.

 • Editionsföreläggande. Varje part kan (a) begära relevanta, icke-sekretessbelagda dokument från den andra parten och (b) begära att den andra parten tillhandahåller uppgifterna om anspråken eller försvaret. Varje sådan begäran om editionsföreläggande måste delges den andra parten inom 21 dagar efter skiljedomarens utnämning. Den svarande parten ska inom 15 dagar efter mottagandet av begäran förse den begärande parten med alla motsvarande, icke-sekretessbelagda dokument, begärda uppgifter och/eller eventuella invändningar mot begäran. Eventuella tvister om editionsföreläggande eller begäran om förlängning ska utan dröjsmål skickas till skiljedomaren för snabb lösning. Vid avgörande av eventuell tvist om editionsförelägganden eller begäran om förlängning ska skiljedomaren beakta typ, belopp och omfattning av den underliggande begäran om skiljeförfarande, kostnaden och andra insatser som skulle involveras i tillhandahållandet av den begärda editionsföreläggandet, tidsplanen för ärendet och huruvida det begärda editionsföreläggandet är nödvändigt för en lämplig förberedelse av ett anspråk eller försvar.

 • Kommunikation med skiljedomaren. Vid kommunikation med skiljedomaren måste parterna inkludera varandra – till exempel genom att inkludera den andra parten i ett telefonkonferenssamtal och kopiera in den andra parten i skriftliga inlagor, såsom brev eller e-post. I den mån det är praktiskt möjligt kommer konferenser med skiljedomaren att hållas via telefon eller e-post. Ex parte-kommunikation är inte tillåten med någon skiljedomare.

 • Sekretess. På endera partens begäran kommer skiljedomaren att utfärda ett beslut som kräver att konfidentiell information från endera parten som offentliggörs under skiljeförfarandet (oavsett om det sker i dokument eller muntligen) inte får användas eller offentliggöras förutom i samband med skiljeförfarandet eller vid förfaranden för att verkställa skiljedomen, och att all tillåten arkivering av konfidentiell information måste sekretessbeläggas.

 • Skiljedomsförhandling. Parterna är överens om att avstå från muntlig förhandling och hänskjuta tvisten till skiljedomaren för en skiljedom på grundval av skriftliga inlagor och andra bevis som parterna kan komma överens om, såvida inte en part begär en muntlig förhandling skriftligen inom 10 dagar efter utnämningen av skiljedomaren.

 • Skiljedomen. Skiljedomaren ska meddela ett skriftligt beslut inom 30 dagar efter förhandlingen eller, om ingen förhandling hölls, inom 14 dagar efter det att eventuella motargument eller kompletterande redogörelser ska ha inkommit. Beslutet skall innehålla en tydlig redogörelse för eventuella åtgärder och en kort redogörelse för skälen till dessa.

Vill du ha den bästa mobila upplevelsen?
Skaffa POF:s mobilappar
Community
Juridik
Copyright 2001-2021 Plentyoffish Media ULC POF, PLENTYOFFISH, PLENTY OF FISH och PLENTY OF är registrerade varumärken som tillhör Plentyoffish Media ULC